NAVTTC Regional Office Khyber Pakhtoonkhwa

Regional Office, NAVTTC Khyber Pakhtoonkhwa
PDA Complex, Block-I, 3rd Floor,
Phase-V, Hayatabad,
Peshawar
Phone: 091-9217663